Utskrift från malmo.yimby.se
....

Mole of Scandinavia

Den 23 oktober är det mullvadens dag. Det är också den dag beslut tas i Kommunstyrelsen om nästa steg i utvecklingen av evenemangsområdet. Den första frågan man kan ställa sig är varifrån idén om att bygga ett Mall of Scandinavia (MoS) kommer ifrån. Vi har tidigare konstaterat att handlarna själva inte förstår värdet med blandstad. Jag begärde därför ut all korrespondens mellan Stadsledningskontoret, SLK, och Unibail-Rodamco-Westfield, URW, som äger MoS i Stockholm. Det första vi kan konstatera är att URW varit djupt involverade från första början. Detta är heller inte konstigt då en operatör av upplevelsecentret måste engageras i ett tidigt skede. I ett mail daterat 12 januari 2018 till Jonas Ransgård (M) som då var Kommunstyrelsens andre vice ordförande skriver URW: [quote]Unibail-Rodamco var en av de fyra inbjudna representanterna från näringslivet, som presenterade idéer för kommunstyrelsen i april 2017. Vi har därefter också haft en dialog med teamet för utredningen och efter att ha tagit del av det förslag som utredningen lämnat, så anser vi att det finns mycket goda möjligheter att realisera förslaget, både när det gäller placering, innehåll, tidplan såväl som finansiering. Utöver detta har vi identifierat ytterligare positiva synergieffekter för Göteborg, som kan uppnås inom det presenterade förslaget. URW, 2018-01-12[/quote] Evenemangsområdet. Men URW har varit med redan innan inriktningen på nästa steg i utredningen av evenemangsområdet fattades. I ett mail från den 8 augusti 2016 till stadsledningskontoret skriver en representant för URW att hen träffat Jonas Ransgård (M) under Almedalsveckan och vill boka ett möte ”för att höra om kommande projekt och om förväntningarna från Göteborgs stad, samt berätta lite mer om vår verksamhet och hur Unibail-Rodamco skulle kunna addera värden.”. Nästa skriftliga diarieförda kontakt är 11 november 2016 mellan samma personer inför ett möte 24 november 2016. I december 2016 informerar URW stadsledningskontoret att ”Vi har dragit igång nu med visualisering av våra ideer för ett programförslag för evenemangsområdet”. Nästa kontakt sker i mars 2017 inför ett möte i april 2017. [quote]Då vi utöver arenorna har ett uppdrag att identifiera utvecklingsmöjligheter för hela evenemangsområdet så skulle vi även vilja diskutera er syn på hur evenemangsområdet skulle kunna utvecklas för att på bästa sätt kunna stödja de intentioner som återfinns i de båda politiska yrkandena som ligger till grund för uppdraget. Såväl innehållsmässigt som affärsmässigt. Vi vill gärna hitta en tid för genomgång och vidare beskrivning av era tankar, vi förslår den 5/4 kl 10:00 - 11:30. Jag vill samtidigt vara tydlig med att vi fortfarande är i ett tidigt skede i processen varför vi fortsatt för dialog med fler intressenter. Var också uppmärksamma på att allt material ni ger oss inte kan omfattas av sekretess utan betraktas som en inkommen handling till myndighet. SLK, 2017-03-17[/quote] Den 26 april 2017 har Stadsledningskontoret en dragning för Kommunstyrelsen där fyra exploatörer bjudits in för att presentera sina förslag: Svenska Mässan, URW, Serneke och Skanska/Wallenstam. [quote]Ingen press närvarande Ingen dokumentation behöver lämnas Inga konkurrenter i rummet under dragningarna, däremot kommer ni att möta varandra utanför rummet SLK, okänt datum[/quote] På ett möte 25 maj 2017 diskuteras [quote]Feedback från presentationerna 26/4 Uppdatering av tidplan och nyckeldatum Genomgång av fastigheter inom tänkt projektområde- och nästa steg… Potentiella synergieffekter med befintliga verksamheter och kompletterande projekt Andra frågor såsom Västlänken, Trafik, Parkering, Logistik etc Nästa steg (möten, handlingar mm) URW, 2017-05-19[/quote] I ett Arbetsmaterial inför tjänsteutlåtande (2017-06-09) sammanfattar sedan URW sina synpunkter på de olika delarna av evenemangsområdet. [quote]Från Unibail-Rodamcos sida översänder vi våra tankar kring utvecklingen runt Evenemangsområdet. Man bör se Evenemangsområdet som en stadsdel med unikt innehåll men helt integrerad med innerstaden och i praktiken låta innerstaden växa österut. Detta möjliggör att flera nya stråk etableras och stärks mellan City och Evenemangsområdet där verksamheter kan utvecklas och levande miljöer skapas, tack vare den destination som Evenemangsområdet kommer att utgöra 24/7. Särskild tanke måste läggas på gaturummet och utomhusmiljön i området där mötesplatser, torg och parker tillsammans bidrar till en levande miljö. URW, 2017-06-09[/quote] I augusti 2017 har URW ”konkretiserat ett 1A och 1B-alternativ där vi också satt en tid- och skedesplan där leverans av nya arenor kommer först samtidigt som driften av verksamheter i området kan bibehållas under projekttiden.” Först nu har man ”börjat titta på [finansieringsdelen] nu mer konkret och där finns många variabler och antaganden, som vore bra att förtydliga mer under kommande veckor.” Därefter följer möten 6 september 2027, 17 oktober 2017 och i en presentation daterad 12 mars 2018 presentera URW en preliminär trafiköversikt ”baserat på våra egna benchmarks från andra projekt och anläggningar runt om i Europa”. Preliminär trafiköversikt, URW 2018-03-12. Sista korrespondensen som diarieförts gäller ett telefonsamtal varefter Kommunstyrelsens yrkande (S, M, L och KD) från 2 maj 2018 bifogas. Därefter är det tyst i nästan ett år, fram till den 26 april 2019 då det kommer ett nytt mail från URW till Stadsledningskontoret: [quote]I enlighet med yrkandet från Alliansen + S+ D den 2019-01-30, så har vi förstått att det kommer att handlas upp konsulter för utvecklingen kring Evenemangsområdet och framförallt då kring vilka exploateringstal och exploateringsmöjligheter som finns i området. Om det är möjligt skulle vi gärna vilja få informationen om vilka konsulter Göteborgs stad har utsett som vinnare till att genomföra uppdraget? URW, 2019-04-26[/quote]  

Nuläge

Det som hänt hittills i utredningen är alltså att kommunen pratat med flera exploatörer om hur området bäst kan utvecklas. URW är en av dem som verkar ha varit med på allvar sedan Almedalen i juni 2016 där de träffade Jonas Ransgård (M). Korrespondensen mellan personerna i utredningen på Stadsledningskontoret och URW har varit relativt skral när det gäller diarieförd korrespondens, däremot nämns även avstämningar på telefon i mailen. Utredningen har också genomförts av externa kosulter och där har det med all sannolikhet varit betydligt tätare kontakter. Det är svårt att veta för vem ett nytt shoppingscenter ska byggas. Är det för göteborgarna, besökare utifrån eller URW:s aktieägare? Som ofta varit fallet i olika projekt i Göteborg har utredningarna företagits i det dolda. Först när en färdig lösning finns framme presenteras resultaten för göteborgarna som då får ta ställning till ett färdigt koncept, utan att få reda på förutsättningarna och alla de olika avvägningar som gjorts på vägen. Det är riktigt illa att en sådan här investering som kan förändra Göteborgs kommersiella centrum i grunden inte diskuteras mer offentligt. Det vi borde få ta ställning till är om vi vill ha ett "Mole of Scandinavia" eller om vi vill ha kvar handel på Avenyn, Kungsgatan och andra delar av centrum, som skulle utarmas än mer av en sådan anläggning. När GP (11 oktober 2019) rapporterade om utredningen konstaterade de att upp emot 60 miljarder kan frigöras i fastighetsvärden om även Nya Ullevi rivs och bebyggs. Det är ett välbehövligt kapitaltillskott för alla de investeringar som kommunen behöver göra de kommande åren och väl värt att utreda bidare. Tomas Lundberg arkitekt MSA, Folkstaden föreslog att området mellan Valhallabadet och Nya Ullevi bebyggs med en tät, grön blandstad (GP debatt 22 juli 2019). Small, medium och large. Tre alternativ som nu ska tas beslut om. Vi instämmer i att det kan vara dags att riva Nya Ullevi och använda marken till att bygga stad. Ullevi kostar 45 Mkr årligen att drifta. Det är bara 20 evenemangsdagar per år, dessutom 84 rigg/avetableringsdagar per år. Det står med andra ord tomt 260 dagar om året. Med den tidsplan som nu presenterats ska Nya Ullevi dessutom stå kvar i 10 år, en kostnad för göteborgarna på 450 miljoner exklusive alla investeringar som säkerligen krävs för att kunna fortsätta använda arenan de kommande åren. Vi har tidigare föreslagit en placering av ny arena istället för Scandinavium utanför dagens centrum, t.ex. i Gamlestaden eftersom det inte finns fakta som säger att centralt placerade arenor skulle presentera bättre än de som placeras lite mer perifert. Vad centrala Göteborg behöver är fler bostäder i de högt eftertraktade täta blandstadsstrukturerna likt Linnéstaden. Vi föreslår därför återigen ett omtag om hela området. Skrota idén om ett enormt upplevelsebaserat shoppingcenter ”Mole of Scandinavia”. Lägg ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Tillsätt en ny förutsättningslös arenautredning parallellt med att detaljplanearbete för evenemangsområdet med inriktning mot ren blandstad startas upp. En utredning som tar sin utgångspunkt i markvärden, lokala och globala stadsbyggnadseffekter, liksom möjligheten att öka integration och möten mellan människor, samtidigt som en mer jämlik och attraktiv stad skapas. [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Vad händer med Rambergsparken
6 December 2016 20:47 av Dick Olofsson-Skugge