Utskrift från malmo.yimby.se
....

Tjänstemannastyre i Frihamnen

Den efterlängtade utbyggda badanläggningen i Frihamnen som skulle stått klar 2021. Mark Isitt skrev i helgen en krönika i GP om de havererade planerna på jubileumsparken i Frihamnen. Politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige har tidigare fattat ett s.k. rambeslut om att sätta av 347 miljoner kronor för att skapa hela Jubileumsparken. Kalkylen för själva badet har angetts till 58 miljoner. Efter att arbetet med detaljplanerna i Frihamnen pausats på obestämd tid har arbetet med parken tröskat på. Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Budgeten har därför tills vidare minskat till en tredjedel till 141 miljoner och parken byggs nu ut i etapper. Park och naturförvaltningen räknar med att 68,1 miljoner har arbetats upp i jubileumsparken. Det återstår alltså 72,9 miljoner i projektet, mer än de 58 miljoner som krävs för att bygga ut badanläggningen.  

Ett tjänstemannabeslut

Som ofta varit fallet i olika projekt i Göteborg har utredningarna företagits i det dolda. Först när en färdig lösning finns framme presenteras resultaten för göteborgarna som då får ta ställning till ett färdigt koncept, utan att få reda på förutsättningarna och alla de olika avvägningar som gjorts på vägen. I en artikel i DN (29/5) säger Jakob Andreasson, avdelningschef på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, att man tvingats prioritera när budgeten ströps. [quote]– Eftersom vi har bedömt att prio 1 ligger på själva parkytorna måste vi börja där, och då tvingas vi skjuta baddelen på framtiden. Badet skulle bli en sak som liksom hängde i luften annars. Vi måste först säkerställa utvecklingen av parken och hänga på badet sen. Han säger att beslutet fattats bland berörda förvaltningars och kommunala bolags chefer. Så det är inte ett politiskt beslut? – I första hand är det ett tjänstemannabeslut, men informationen går ut till politiken också. Och det fattas ju utifrån helhetstanken att ha ekonomin i balans, det är ju en uttalad vilja från politiken. Men som sagt, vi hoppas förstås kunna fullfölja badet senare. Många har lagt ner ett stort planeringsarbete.[/quote]  

Populär plats vid vattnet

En stor efterfrågan från många göteborgare är att komma närmare vattnet och kunna bada i älven. I den första etappen av badet i Frihamnen 2014 byggdes bastun och 2015 var den 20 meter långa poolen i älven på plats. Antalet besökare i Jubileumsparken har ökat från cirka 60,000 besökare 2018 och ifjol var den siffran 105,000. Förutom badet och bastun finns även restaurangen Café Fluß i närheten som även den är en besöksanledning till parken och blivit en mötesplats. Nu står det klart att Café Fluß måste rivas väldigt snart för att ge plats för parken och större omklädningsrum för badet. I ett öppet brev skriver ägarna ”att Fluß måste vara rivet senast den 24 augusti, vilket innebär att vår sista öppetdag på vår nuvarande plats blir den 9 augusti.” En grön park i Frihamnen behövs inte än på många år. Inte heller några större omklädningsrum, som är det som ska byggas på restaurangens mark. Det är riktigt dålig planering att plöja ner miljoner i en park samtidigt som fungerande verksamheter tvingas bort.  

Etappindelningen

Enligt ett tjänsteutlåtande i park och naturnämnden den 5 juni 2020 ska ”en första deletapp […] medföra 141 mnkr i investeringskostnader och närmare 13 mnkr i årliga driftkostnader. [...] Resterande 206 mnkr är avsedda att finansieras med exploateringsbidrag och avgiftsfinansierade ledningsarbeten i enlighet med tabellen nedan. Samtliga siffror är i 2018 års prisnivå.”
Som grund för den här prioriteringen anger tjänstepersonerna kommunfullmäktiges investeringsbeslut: [quote]Utöver att området kommer utformas som en park som står för sig själv oavsett fortsatt utveckling av Frihamnen och kan vara en resurs för hela Göteborg så innebär den även en form av platsbyggnad och värdeskapande stadskvalitet som på sikt gynnar förutsättningarna att utveckla Frihamnen.[/quote] Tjänstepersonerna utvecklar sitt resonemang om vad som ligger bakom prioriteringen: [quote]Den aktuella situationen har bland annat inneburit att förvaltningen har behövt avbryta upphandlingen av det flytande hamnbadet den 29 maj 2020 och i övrigt analysera vilka arbeten som är möjliga och rimliga att genomföra. I samband med arbetet söks permanent bygglov för bastun som också genomgår en renovering. Den mindre bassäng som har funnits på platsen hittills planeras att finnas kvar och fortsätta erbjuda begränsade möjligheter till bad. Utbyggnaden av den första deletappen av Jubileumsparken kommer även att förbereda markytorna så långt det är möjligt för en potentiell framtida utbyggnad av det flytande hamnbadet. Förvaltningen gör bedömningen att det finns förutsättningar att bygga ut ett flytande hamnbad (markerat med blått i Bild 1) tidigast till sommaren 2022 om en utökad finansiering på 58 mnkr erhålles. Kostnaden för utbyggnaden av resterande parkytor (markerat med rött i Bild 1) som färdigställer Jubileumsparken t o m 2023 i enlighet med kommunfullmäktiges investeringsbeslut motsvarar 148 mnkr och kan byggas ut framöver i takt med att planeringen och exploateringen av Frihamnen tar fart och exploateringsbidrag finns tillgängliga.[/quote]   Stoppa utbyggnaden av parken och satsa pengarna på att bygga ut badet istället. Här har vi en fantastisk mötesplats mitt i stan. Förstör den inte. Utveckla istället det populära badet, tillskapa tillfälliga ytor med t.ex. basketplan, ytor för spontanidrott och lek. Sätt stopp för parken. Här är det ingen som störs.  

Vad tycker politikerna?

Politikerna i park och naturnämnden är de som är ytterst ansvariga för beslutet och vad som händer i parken. Det är dags att politikerna bekänner färg. Presidiet som bereder ärendena för nämnden består av Anna Sara Perlow (C) ordförande: annasara.perslow@politiker.goteborg.se Åsa Hartzell (M) 1:e vice ordförande: asa.hartzell@politiker.goteborg.se Hanna Bernholdsson (MP) 2:e vice ordförande: hanna.bernholdsson@politiker.goteborg.se   [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
Vad händer med Rambergsparken
6 December 2016 20:47 av Dick Olofsson-Skugge