Utskrift från malmo.yimby.se
....

Rapport: Strukturplanförslag för Frihamnen från Kunskapsteamet

Kunskapsteamets rapport. (Klicka för att ladda ner rapporten.)
  Arbetet har gjorts av Kunskapsteamet bestående av Bengt Mattias Carlsson, Patrik Höstmad, Fredrik Rosenhall och Annette Vejen Tellevi som varit anställda vid Älvstanden Utveckling AB. Arbetet är helt fristående från Yimby Göteborg men Yimby Göteborgs facebookgrupp har använts som en av kanalerna för spridning av information. Det har varit en bärande tanke att processen ska vara transparent och öppen. Den 21:a september, 2019, lämnade Kunskapsteamet in en rapport som sammanfattade läget i strukturplanförslaget.  Grundritning för strukturplanförslaget. (Klicka för större.)
 

Hela Göteborg

Under arbetets gång har vi blivit allt mer övertygade om att samtidigt som målet om att innerstaden växer över älven verkställs så bör vi även anta perspektivet att ett starkt växande Hisingen får en chans att genom Frihamnen nå vattnet och sträcka ut en hjälpande hand till den gamla innerstaden. Rikligt med boende i Frihamnen och tydliga intuitiva stråk från övriga Hisingen ner till den gamla innerstaden kommer att skapa ett helt nytt underlag för stadsliv. Frihamnen har ett nyckelläge som kopplingspunkten mellan Lindholmen/ Lundbystrand, Brämaregården/Kvillestaden, Backaplan/Brunnsbo, Ringön och Inom Vallgraven/Gullbergsvass. Starka huvudstråk i Frihamnens centrala delar är nödvändigt för att nå målet att skapa en riktigt innerstad. Rätt hanterad så kommer strukturen i Frihamnen att ge positiva effekter i ett mycket stort omland. Planeringen av Frihamnen bör ses som ett integrationsprojekt i både den stora och den lilla skalan.  

Hisingsavenyen

Målformuleringarna, planeringsprinciperna och planeringsmetodiken har givit att det måste finnas åtminstone ett huvudstråk mellan Inom Vallgraven och Kvillestaden och ett huvudstråk från Lundbystrand till Ringön – förutom de redan självklara mellan Hisingsbron och Hjalmar Brantingsplatsen samt i Lindholmsalléns förlängning från Lundbystrand till Ringön. Fler kopplingar över älven och över/under Hamnbanan och Lundbyleden mellan Frihamnen och Kvillestaden är en grundförutsättning för att lyckas med målet om en innerstad som är kopplad till omgivningen. Flöden av människor på huvudstråk genom Frihamnens inres delar behövs för att dessa delar inte enbart ska bli en lokal angelägenhet. En enklav som är matat utifrån från en ringled kommer inte ge den smältdegel och den integration i de offentliga ytorna som efterfrågas. Vi har tagit fasta på Vision Älvstrandens målsättning: [quote]Vi ska komplettera med en gång- och cykelbro till Frihamnen i Östra Hamngatans och Avenyns förlängning. Ett stråk för gång- och cykeltrafik ska dras genom Frihamnen mot Kvilletorget och Backaplan.[/quote] Det raka stråket från Kvillegatan till Operan visade högsta tillgänglighet i vid SpaceSyntax analyser (tillgänglighet inom sex riktningsförändringar) i rapporten "Frihamnen Stadsstrukturanalys och planrekommendationer 150601" (Göteborgs Stad / SpaceScape). Stråket gav påtagliga positiva effekter på gatunätet över stora delar av området.  Hisingsavenyen som en av de bärande tankarna för integration. (Läs mer i rapporten om detta.)  

Planeringsprinciper och planeringsmetodik

Framtagandet av en strukturplan kräver ett antal bärande principer som får vara vägledande vid de val som oundvikligen måste göras. Dessa principer redovisas sällan explicit. Vi är övertygade att en redovisning är nödvändig för att skapa en djupare förståelse för de idéer, avväganden och val som ligger bakom strukturförslaget. Sex bärande planeringsprinciper har identifierats:
 1. Frihamnens strategiska läge gör att arbetet bör utföras som en renoveringssprocess där vi ska laga stadens struktur, och inte som vid ett avgränsat nybyggnadsprojekt.
 2. Stråken och kopplingarna till omgivningen helar staden.
 3. Först struktur, sedan innehåll.
 4. Det övergripande målet om en "modern innerstad" kan endast uppfyllas om det finns rikligt med boende och arbetande i Frihamnen.
 5. Stadsrum, starka gatustråk och tydliga stadsbryn som gestaltningsprinciper.
 6. Utgå från dagens förhållanden, den historiska kontexten och äldre planidéer stadsplaner för området.
Även en metodik behövs för att kunna navigera i en hög grad av komplexitet. Metodiken är en konsekvens av Princip 3: Först struktur, sedan innehåll vilken följde av att projektet har över 130 målformuleringar som spänner från övergripande mål ner till små detaljer. Flera av målen är dessutom en utmaning att förena. Det är inte framgångsrikt att utgå från alla målen i alla steg av processen. En redovisning av metodiken kan skapa en djupare förståelse för det hierarkiska och iterativa arbete som lett till förslaget av strukturplan. I metodikens olika steg har de tidigare redovisade planeringspriciperna varit vägledande i de val som måste göras. Metodiken i vilken principerna har applicerats har byggts upp enlig följande steg:
 1. Hantering av kopplingar och stråk inklusive blågröna stråk.
 2. Fysisk struktur, gatunät och blågrön struktur.
 3. Fysisk struktur, karaktär.
 4. Övriga mål.
 5. Test av robusthet.
Illustration av den använda metodiken. (Klicka för större.)
 

Rapportens innehåll

Rapporten ger en mer fullständigt redovisning av strukturförslaget – både på övergripande nivå och ner i vissa specifika delar. Även de nämnda planeringsprinciperna och metodiken beskrivs mer i detalj. Kulturhistoriska överväganden samt den blågrön strukturen och Jubileumsparken är redovisade i var sitt kapitel. Ett kapitel beskriver grundprinciperna för stadsdelens gestaltning och ett annat funktionerna i bottenvåningarna. Både sociala konsekvenser och barnperspektiv diskuteras. Mot slutet görs djupdykningar görs i sju utvalda delar av förslaget. Sist föreslås en utbyggnadsordning i etapper där stråken mellan Göteborg söder om älven och Backaplan / Kvillestaden etableras tidigt i etapp 1 respektive etapp 2. Frihamnens gestaltning på stadsdelsnivå.   Rapporten finns att ladda ner här: "Strukturplanförslag för Frihamnen från Kunskapsteamet."  

Efterföjande justeringar

Efter att rapporten har lämnats så har vi fortsatt med justerigngar i takt med att ytterligare information har kommit in. Vi har t.ex. fått återkoppling från space syntax-analyser. Huvudstråken och grundstrukturen ligger kvar men mindre justeringar har gjorts. Kvarter slagits ihop för att få minska gatumarken som är en kostnad och för att få bättre ljusförhållanden i vissa kvarter. Kanalen vid Bananholmen har tagits bort under Hisingsbron på grund av  konflikt med brons grundläggning. Påldäcket vid Bananholmen som gick ut i Göta Älv har tagits bort för att inte påverka vattenflödet i älven. Uppdaterat strukturplaneförslag. (Klicka för större.) Uppdaterat strukturplaneförslag med förtydligande av stråk och hållplatser. (Klicka för större.)
  Kunskapsteamets förslag innehåller mycket mer bruttoarea (BTA) och ger drygt 3 miljarder mer i exploateringintäkter än övriga förslag men har samtidigt dyrare lösningar för kopplingar och påldäck. Dels betyder detta att förslaget har gått utanför den uppsatta ramen och dels gör det att förslagen blir svåra att jämföra. Kunskapsteamet har därför uppmanats att ta bort area (dvs byggnader och/eller våningar) så att förslagen blir mer jämförbara. Exploateringen har minskats från 2,1 till 1,6 km2 BTA genom att ta bort våningar samt vissa delar av påldäcken. (Klicka för större.)  

Framtiden

Stadsbyggnadkontoret kommer nu att hålla ett bedömningsseminarie 12-15 november. Bedömningen av de framtagna förslagen görs av en bedömningsgrupp som består av projektledningen på Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden, representanter från förvaltningarna och "nyckelpersoner". Syftet är att få fram en huvudinriktning för fortsatt arbete. Kunskapsteamet är inte med i bedömningsgruppen men kommer att presentera strutkurförslaget inför den under 20 min. Arbete med att ta fram presentationen pågår och den återkommer vi till senare. Hur detta kommer att landa i står alltså fortfarande skrivet i stjärnorna – men processen rullar på.   [infobox]Debattartikeln diskuteras i Facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]    

Appendix: Sammanställning av Facebook-poster om Omtag Frihamnen

Under resans gång har flera poster gjorts i Facebook-gruppen "Yimby Göteborg" om de frågor som behandlats och diskuterats. Klicka på länkarna för att få fram hela redovisningen. Analys av stråk kopplingar och stråk i Whites strukturplanförslag (work in progress).

2018-02-15. Om funderingar kring avvägningen mellan funktion på kort och lång sikt när det gäller struktur och kopplingar, samt hur man på ett bra sätt tar sig förbi barriärer.
Länk. Sammanställning av markförutsättningar av White. 2018-02-21. Beskrivning av uppdraget och tanken med omtaget i Frihamnen.
Länk.   Fortsatt analys av stråk, kopplingar och grönstruktur (work in progress). Ill. White. 2018-03-03. Uppdaterade skisser utifrån de fria diskussioner som har förts. Fokus på grönstrukturen och jubileumsparken.
Länk.   Bild från när Frihamnen gick in och bröt den raka kopplingen mellan Kvillestaden och Lilla Bommen. 2018-03-14. Stadsplaneringshistoria om kopplingen mellan Kvillestaden och Lilla Bommen.
Länk.   En av många skisser från det handfasta arbetet med papper och penna. 2018-04-06. Om ett försök till att samla, förtydliga och prioritera bland alla 100-tals mål och lägga upp en rimligt strategi för hur de kan hanteras i processen. Bifogade exempel på skisser som används då stråk och kopplingar och vilka ytor som kan bebyggas diskuteras.
Länk.   Kunskapsteamets strukturförslag med huvudstråk markerade (work in progress). Kunskapsteamets strukturförslag med grön och blå struktur markerade (work in progress). 2018-05-02. Redovisning av de planeringsprinciper som fått vägleda i de val som finns arbetet. Presentation av planstruktur med inzoomning på vissa delar - work in progress.
Länk.
  2018-05-11. Fredrik Rosenhalls krönika i GP om den pågående Frihamnsprocessen.
Länk.   Förslag på fördelning av funktioner i Whites strutkurförslag (work in progress). Ill. White. 2018-07-01. "...efter att huvudgator och strukturidé är satta har vi har gått ner lite mer på detaljnivå för att studera om "allt" ryms i de olika strukturförslagen. I samband med detta har det varit naturligt att markera ut var i planen olika funktioner kan vara möjliga."
Länk.   Kunskapsteamets strukturförslag i 3D (work in progress). 2018-07-14. Presentation av strukturplanen och en volym- och rumsstudie i 3D. Work-in-progress.
Länk.   [infobox]Debattartikeln diskuteras i Facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...