Utskrift från malmo.yimby.se
....

Kvarteret Merkurius

   Merkurhusets innergård. Foto: Jesper Hallén   Mycket bottnar nog i antaganden, definitionsfrågor och materiella intressen: Vad läggs det för tolkning i formuleringar som att byggnaden skall bevaras. Ingår kvarterets olika kvarvarande – och sammanbyggda – delar i detta skydd, eller är det endast huvudbyggnaden? Lurar husens enhetliga kulör oss att läsa in ett starkare band än det finns fog för när kvarteret skall exploateras på nytt? Skall man tolka det hoppfullt eller cyniskt?   [quote]Mot bakgrund av det stora kulturhistoriska värdet så omfattas både Merkurhuset och Kinesiska muren av rivningsförbud q1. Byggnaden får inte rivas. Delar av tak får rivas i de fall de ansluter till byggnadsdelar utanför området som rivs. Byggnadens exteriör och byggnadens trapphus ska bevaras, till såväl helhet som enskilda byggdelar, material, färg och dekorativa detaljer, så att dess kulturhistoriska kvaliteter och arkitektoniska egenart inte förvanskas. Avsikten med undantaget i skyddet som anger att delar av tak får rivas, är att byggnadsdelar som ligger utanför området med skyddsbestämmelsen ska kunna rivas och att tak som påverkas av det ska kunna tas bort vid behov.   Ur planbeskrivning för Skeppsbron[/quote]   Vad innebär egentligen formuleringarna om att delar av vissa tak får rivas, och vad "ligger utanför området med skyddsbestämelsen"?  Är det en byråkratisk omskrivning för att den lägre bebyggelsen med största sannolikhet ryker? Vi vet nu hur det blev i verkligheten, och kanske dessvärre även hur det brukar bli, men det skulle kunna ha framgått – och kummunicerats ut – bättre redan från början! Det öppnar även upp för frågan om huruvida lågdelen av "Kinesiska muren" kommer att gå samma öde till mötes? Det är viktigt med tydlighet i dessa frågor, särskilt som Göteborg drabbades mycket hårt av efterkrigstidens rivningsvåg och moderniseringsiver.   Å andra sidan är illustrationsritningen i detaljplanen tydlig med att Platzers och Bygg-Götas kontorshus kommer att jämkas samman med Merkurhusets huvudbyggnad, och att de andra delarna får ge vika. Det finns ännu inget bildmaterial för den nya byggnaden, men den ritas av Bornstein Lyckefors Arkitekter, som nominerades till Yimbypriset 2017 för det landshövdingehusinspirerade kvarteret på Herkulesgatan. Detta är något som bådar gott sett till det stora hela! (för större bild av planen se illustrationsritning)   Tråkigt men sant, så blev en rivning av de lägre husen i kvarteret Merkurius en förutsättning för nybyggnation enligt planen, där den nya delen på något sätt skall sammanfogas till en helhet med Merkurhusets huvudbyggnad. Stora Badhusgatan med spårvägsdragning är även avsevärt mycket bredare idag än innan kvarteren revs av under saneringsvågen, vilket lämnar mindre byggbar mark än som funnits i där historiskt. Ytterligare ett incitament för rivning av den lägre bebyggelsen med andra ord.   Pedagogisk illustration över vilka delar som skall rivas för att lämna plats åt det nya kontorshuset, och vilken del som kommer att bevaras. Värt att notera är också att Merkurhuset satt sig omkring 1,5 meter i leran sedan 1897, vilket blir tydligt i nivåskillnaden upp till Stora Badhusgatan från Bryggaregatan. Bild: Patrik Höstmad    

Rivning av gårds- och gathus sommaren 2019

Nedanstående är en dokumentation av rivningsprocessen. Bilderna är tagna under några besök i kvarteret Merkurius i slutet av juni och början av juli. Den bästa kameran sägs vara den man har med sig, vilket i det här fallet innebär att det mestadels är mobilfoton tagna av Jesper Hallén (då min telefon har kronisk brist på minne). Om inget annat anges, så är det han som är fotograf. Jag har dock besökt platsen under senare tillfälle med ett zoomobjektiv för att komplettera med foton från marken utanför de växande avspärrningarna.   Notera hur det lägre gathuset är fyra fönster i bredd ut mot gatan ...
  ... Men till synes bara två in mot gården (vilket framgår tydligare i detta foto från senare tidpunkt när gårdshuset rivits). Från trapphuset sker en sömlös övergång till den högre delen av Merkurhuset. Något som ytterligare komplicerar sambandet mellan byggnadens olika delar i relation till bevarande, men också illustrerar undantaget i skyddet.
  Passage: Vid tidigare besök genom åren har vi ofta funderat kring om det kunde göras något av den smala passagen genom kvarteret. Det är en rumsligt intim miljö – särskilt innan rivningen av det förtjusande gårdshuset – och i skydd av den ofta vindpinade älven. Förhoppningsvis tas det fasta på denna potential. Det talas bland annat om restaurangverksamhet i bottenvåningen av det nya kontorshuset, vilken skulle kunna dra nytta av innergården och det faktum att ingen kommer att bo i kvarteret. Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora)   Förhoppningsvis togs dessa fönster med munblåst glas till vara på något sätt. (klicka för att förstora)   Notera nivåskillnaden mellan de olika huskropparnas fönster.   Gathusets svale   Fler detaljer från trapphuset. Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora)   Fönstret åt gården   Shabby chic   Ett unikt objekt för den händige!   Härlig patinerade väggar klädda i vass och puts   Öppen planlösning
  Det lägre gathuset sågas av från huvudbyggnaden
  Notera hur sågklingan syns även från utsidan   Karlsson på taket-miljö   På vindsgolvet låg ett fågelkadaver och en hög med flygbiljetter från 1992. Foto: Olof Antonson   Brandgavlarna är ännu intakta   Gårdshuset före och efter. (klicka för att förstora)   Inför rivningen av gathuset har det gjorts en öppning på närmare en meter i skarven mellan de båda huskropparna (där det tidigare satt en sågklinga fast i väggen). Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora) 
Från andra sidan är nu vindsförrådet synligt. Foto: Olof Antonson   Passagen   Det är tråkigt att vissa delar rivs, men det är också positivt att Merkurhusets huvudbyggnad fick stå kvar. Den ger i samspel med Kinesiska muren karaktär åt platsen, och en förankring i historien. Tillsammans med husen på andra sidan Stora Badhusgatan bidrar de också till en viss läsbarhet områdets bebyggelseutveckling. Det skall dock bli intressant att se hur kvarteret Merkurius – och resten av Skeppsbron – nu tar form, och hur staden återfår kontakten med älven!   [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ursprunglig tråd om rivningen här[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...