Utskrift från malmo.yimby.se
....

Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12

Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12)

Hej,

Jag skriver angående Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utveckling av aktuellt kvarter men vi vill dock se att man tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bevarar fastigheten i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Diarienummer SBK: BN0459/12

Vi ställer oss positiva till en utveckling av aktuellt kvarter och ställer oss till stora dela bakom planerna. Dock vill vi tydligt markera att vi anser att byggnaden (Drottninggatan 50) i hörnet Fredsgatan/Drottningtorget helt eller delvis bör bevaras och inte rivas som enligt liggande förslag. Detta av två huvudanledningar.

Unik exteriör i originalutförande 

I planhandlingen "Stadsbild och kulturmiljö" av Norconsult kan man läsa om byggnaden på Drottninggatan 50: 

"Byggnaden på Drottninggatan 50 är uppförd 1930. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren. Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och med drag av Art deco vilket i sig är relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Byggnaden har höga arkitekturhistoriska värden som återspeglas i byggnadens utförande samt i kvalitén vad gäller material och hantverksmässigt utförande i fasaddetaljer. Arkitekten bakom byggnadens gestaltning var Nils Olsson, en för samtiden välkänd arkitekt. Byggnaden har också ett högt miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan."

I ett område som genomgått många förändringar och rivningar både i nutid och under de senaste årtioenderna är det extra viktigt att förvalta de äldre byggnader som finns kvar på ett ansvarsfullt sätt. Här är ett exempel på ett ovanligt utförande med sin 20-talsklassicism med inslag av Art deco. Precis som man är inne på i kulturmiljöutredningen har byggnaden ett högt miljöskapande värde på gatan och i närområdet.


Bostäder

En annan anledning till att vi motsätter sig en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 är att detta är kvarterets och närområdets enda byggnad med bostäder. I liggande plan finns ingen ambition att tillföra nya bostäder vilket alltså medför att en eventuell rivning minskar antalet bostäder i centrala staden ytterligare. Detta i ett läge där området inom Vallgraven tvärtom skulle behöva fler bostäder.


Slutsats

Yimby Göteborg motsätter sig alltså en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 med argumenten att den dels har en unik exteriör som är ovanlig i Göteborg och i närområdet. Dels på grund av att huset idag är delvis ett bostadshus, kvarterets och närområdets enda.

En lösning är att man bevarar den idag intakta originalfasaden och bygger om/till bakom. En om-/tillbyggnad som även skulle kunna vara högre och sticka upp bakom befintlig fasad.
Vi anser även att de bostäder som finns idag bör bevaras alternativt ersättas med nya. Bostäder bör vara en del kvarterets användning.

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...