Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Götalandsbanan

Sida 1 av 6
Dagen efter Hulténs utspel om Västlänken var det dags för regionens politiker att uttala sig om Götalandsbanan.
Igår samlades politiker och tjänstemän i Borås för att diskutera formuleringen av en gemensam syn på Götalandsbanan och dess betydelse för regionen.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=489..http://sv.wikipedia.org/wiki/Götalandsbanan

Kennet Johansson (C): "Landvetterförbindelsen finns med i nuvarande trafikplan men inte i underlaget till den kommande. Och förbindelsen Göteborg-Borås blir ett separat projekt. Om regional medfinansiering blir aktuell för projektet finns det i dag inga beslut om."

De kalkylerade anläggningskostnaderna för Götalandsbanan och Europbanan ligger sammantaget på mellan 100-150 miljarder kronor enligt 2007 års valutaindexnivå (KTH). Detta kan jämföras med det regional/kommunala infrastrukturprojektet Västlänken (inkl anslutningar) med kalkylerad anläggningskostnad på upp till 50 miljarder kronor (VGR, Banverket).

Förutsättningen för den planerade Götalandsbanan är att den inte trafikeras av tunga godståg. Godståg ställer stora krav på flacka lutningar. I terräng som till stora delar är kuperad innebär detta mycket stora merkostnader jämfört med en sträckning som kan byggas med större lutningar. Blandad trafik skulle även innebära alltför stora hastighetsskillnader mellan person- och godståg (Banverket).
- - - -
Max v tätort: 200 km/h
Max v glesbyggd: 320 km/h
Max lutning: 35 promille
Minsta kursradie vid 320 km/h: 4 700 m
- - - -
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Daniel, jag vet ju att du är kritisk till Västlänken men ihop med denna Götalandsbana, tror du inte det kan bli bra?

Som jag sagt tidigare, jag tror det är bäst att gapa efter mycket och inte alltid visa hur mycket mer kan göra för en påse pengar.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Daniel: Jag tror att man behöver enas om ett separat "höghastighetspaket" för att få Götalandsbanan+Europakorridoren byggd.

Kurvradien bör inte understiga 6600m i anvisningarna för banorna, bara i undantagsfall ner till 4700m, vilket möjliggöra betydligt högre framtida hastigheter 360-400km/h.

När stora delar av den snabba trafiken går på separat bana blir det betydligt mer kapacitet över för långsammare regionala/lokala tåg och godståg. Man beräknar att godskapaciteten ökar 2-3 ggr genom att bygga ett höghastighetsnät. Alternativet, att bygga ut stambanorna till fyrspår bedöms bli lika dyrt då det är svårt att anlägga längs befintliga stråk i trafik, samt ge en mindre nytta.

Högre fart medför lägre driftkostnad för tågoperatörerna (tåget används mindre tid för varje resa), och högre betalningsvilja hos passagerarna. Högre hastighet är därför väldigt effektivt. Detta kan man ta ut antingen genom att privata pengar är med och bygger, eller högre banavgifter från operatörerna som kör.
# MatthiasH,
Som du vet har jag under en lång tid ifrågasatt förutsättningarna och nyttoeffekterna av en tågtunnel under Göteborgs stadskärna. Men konceptet i sig är jag inte alls kritisk till. Tunnlar för kollektivtrafiken i centrala stadsdelar är jag naturligtvis för om de går att motivera, i jämförelse med andra lösningar.
Som jag nämnt tidigare har du helt rätt i att VG-regionen måste gapa efter mycket för att få kapital från "staten Stockholm". Men är det verkligen under sådana förutsättningar som vi skall planera och bygga vår infrastruktur här i väst? Riskerna för felaktiga satsningar är påtagliga. Senast exemplet är partihallsförbindelsen+marieholmstunnel som borde placerats längre norrut.

#Patrik S,
Höghastighetsbanornas positiva effekter smittar av sig på befintliga banors nyttjande, precis som du skriver. Ett mycket bra samspel; flödet av godståg, pendeltåg och regionaltåg blir mer effektivt då separata höghastighetsbanor nyttjas.

Dessvärre talar politiker gärna om att en ny tågtunnel under staden är avgörande för Götalandsbanans framtid. Självklart är detta felaktigt eftersom det inte finns några direkt utslagsgivande samband mellan en tågtunnel under stadens mest centrala delar och en höghastighetsbana mellan Gbg och Jönköping.

Sthlm<->Gbg: 2h, grymt!
Senast ändrad 17 april 2009 12:09
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Naturligtvis behövs det en bra järnväg mellan alla städer Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping och vidare mot Stockholm. Några funderingar dock: Flera av städerna på vägen är hyfsat stora varför det finns underlag för tåg som stannar i städerna. Det rimmar illa med höghastighetståg eftersom mycket tid då går åt för inbromsning och acceleration. Naturligtvis kan man tänka sig olika tåg som stannar resp. går direkt, men det minskar rimligen kapaciteten. Förbipasserande höghastighetståg genom större städer blir dessutom mest ett problem med buller, barriärer etc. Egentligen borde nuvarande västra stambanans principiella sträckning vara bättre för höghastighetståg. Men en fördel med dragning över Jönköping är förstås att man kan samutnyttja spår med Europabanan mot Stockholm. För Göteborgsregionen är också bra pendeltågstrafik mot Borås och orterna på vägen dit centralt. Även detta riskerar att kompliceras med en bana avsedd för höghastighetståg. Ett alternativ borde kunna vara en bra, dock ej extrem höghastighets-, järnväg mot Borås-Jönköping-Tranås/Mjölby, samt höghastighetsjärnväg via Lärjedalen-norr om Mjörn och vidare i västra stambanans korridor. På samma sätt är en utbyggnad i södra stambanekorridoren lämpligare för höghastighetståg och Europabanans korridor kan användas för en järnväg som binder ihop Jönköping-Helsingborg. Gillar man extrema lösningar är en sträckning Falköping -Mjölby i 'submerged floating tunnel' genom Vättern ett alternativ. En Nobelbana Örebro-Karlskoga-Karlstad samt vidare högstandardsbana i gen sträckning mot Oslo borde också byggas. Borde vara ett ypperligt tilfälle nu att dra tag i lite folk som får bygga järnväg om de vill ha mat för dagen.
En annan fråga berör det ekonomiskt försvarbara i att dra järnvägen i en lång tunnel via Landvetter flygplats. Det finns redan bussar som går snabbt till Korsvägen och vidare mot centrala stan; tidsvinsten med tåg blir rätt marginell. Landvetter är trots allt en tredje rangens flygplats där få personer byter mellan flyg, och de flesta har destination i Göteborgsregionen. En underjordisk station skulle huvudsakligen gynna ett fåtal passagerare från Borås och kanske Jönköping, det ekonomiska i detta känns tveksamt. Jämför med TGV-stationen vid Lyon-Saint Exupéry-flygplatsen (tidigare Satolas) som är så gott som öde. Däremot vore det av stor vikt att kunna ha en pendeltågsstation i Landvetter samhälle (med en lätt sväng borde det iofs gå även med tunnel under flygplatsen).
Senast ändrad 17 april 2009 12:24
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Eftersom jag är uppväxt i Landvetter vill jag bara ifrågasätta lämpligheten med en station i det område där stationen (den gamla) i dagsläget finns. Den ligger på fel sida! ska du ta dig från andra sidan motorvägen, ner till pendeltågsstationen och sen byta till tåg så blir det extremt mycket ineffektivare än med bussar... Lämpligare vore som (jag har för mig att) Härryda kommun föreslagit; en station borde byggas längre söderut längs föreslagen sträckning för att runt denna bygga upp en mer tätbefolkad "stadsdel". Med detta som underlag skulle sedan en del av trafiken kopplas till pendeltågen medan de "nygamla" delarna av Landvetter (norr om motorvägen) skulle kopplas till expressbussar.
Det är egentligen en mer rimlig lösning, trafiksituationen längs RV40 är inte speciellt illa och med separata busskörfält från Delsjön till Korsvägen, eller iaf bitar av det, så är förseningsrisken relativt liten. Underlaget för en pendeltågsstation längs de södra delarna av Landvetter är helt enkelt ganska tunt i dagsläget. Och med en station längre söderut med nybyggnationer i området (av främst lägenheter förstås), så kan detta underlag skapas samtidigt som behovet av "raka spår" eller vad banverket tjötar om uppfylls.

- kan tilläggas att majoriteten av befolkningen i tätorten Landvetter bor på den norra sidan om motorvägen.
Senast ändrad 18 april 2009 03:55
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Daniel: Delvis har du rätt vad gäller kopplingen mellan Götalandsbanan och Västlänken, men det finns ett par viktiga kopplingar. Den första är rent politisk, det blir en enklare argumentation att koppla ihop bägge projekten. Det andra, som så ofta glöms bort i diskussionen kring Västlänken, är kapacitetsproblemet som blir den begränsande faktorn när man skall mata in även all tillkommande trafik från Götalandsbanan (Snabbregionaltåg, pendeltåg och höghastighetståg) med kust-kust och Västkustbanan (pendel, ö-tåg, regional tåg och X2000). En dubbelspårig tunnel klarar inte all denna trafik, det gör inte heller centralstationen då man skall ha vändande tåg och korsande tågvägar. Det minsta alternativet till Västlänken är därför ytterligare en tunnel under Gårda, nya broar runt skansenlejonet och en breddning av Gbg central till 28 spår (innebär i praktiken att stora delar av Gullbergsvass kommer upptas av den förväxta centralstationen), samt att en sådan lösning beräknas kosta 7-8 miljarder och vara betydligt mindre samhällsekonomiskt lönsam än Västlänken för 14.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel A, tack för den länken!
-Jag läste och kollade på skisser sedan på Banverkets sidor där en Railize konsultbyrå
har utrett och gett förslag på hur Götalandsbanan skall dras genom Borås järnvägsstations område.Då jag ursprungligen kommer ifrån Borås så måste jag medge att Stadsbyggnadskontoret
i Borås verkar befolkas av individer som inte tänker särskilt djupsinnigt.
Då de förespråkar att Kust-till-Kustbanan skall fortsätta existera i nuvarande dragning genom Borås trots Götalandsbanans tillkomst i framtiden.
Det måste vara mer ekonomiskt trafiktekniskt att Kust-till-Kustbanan får sin anslutning till Götalandsbanan UTANFÖR Borås stad än inne i centrum på Borås järnvägsstations område.
Likaså med Västgötabanan med dess bana mot Kinna,Skene och slutstation Varberg likaså i denna järnvägsbanas dragning norrut mot Herrljunga.
När ny järnvägsbana som Götalandsbanan skall tillkomma då gäller det att inte "gröta till det" i Borås järnvägsstations område som det kommer att bli om både Västgötabanan och Kust-till-Kustbanan skall förbli i sina existerande linjedragningar genom lilla Borås.
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Så litet är det väl inte Mikael.

Annars, kan man tänka sig att stoppen blir Göteborg-Mölndal-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Södertälje-Stockholm? Eller vad är troligast?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Mattias H, den stad som man har vuxit upp i brukar man tycka är litet om man sedan flyttar runt (som jag har gjort) till andra städer/tätorter som har varit både mindre och större.

Förutsättningen för Götalandsbanans tillkomst (utifrån göteborgspolitikernas horisont) är att Landvetters flygplats får en underjordisk hållplats.

Därefter kommer garanterat lilla Bollebygd få en hållplats också som regionaltågen kommer att stanna vid.

Ulricehamn kommer också att få en hållplats längsmed Götalandsbanan, dock troligen flera kilometer från Ulricehamns centrum i norrläge, troligen norr om den kommande byggnationen av ny dragning av R40 som också skall byggas utanför Ulricehamn.

Ulricehamn ligger verkligen vackert utmed den stora sjön Åsunden
som för övrigt enligt kartering för vindkraft som Länsstyrelsen har låtit utföra skall ha bra vindlägen uppe på berget som Ulricehamn klättrar upp mot.

Därefter blir det högsta fart på tågen mot Jönköping och kanske att Jönköpings flygplats får ett stop det med.

Götalandsbanans stationer/hållplatser lär bli Göteborg C-Mölndal Resecentrum-Mölnlycke-Landvetters flygplats-Bollebygd-Borås (flera stop i Borås)-Ulricehamn-med ev.Jönköpings flygplats före -Jönköpings Resecentrum-
Linköping-Norrköping-Skavsta-och vidare mot Stockholm.
Senast ändrad 5 augusti 2009 12:51
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Sorry, naturligtvis Landvetter Flygplats också, självklart Mikael.
Som nämndes i tråden om Västlänken: drar man Götalandsbanan upp mot Partille efter stopp vid Landvetter behöver man inte bygga ut Gårdatunneln. Visst, Mölndalsborna kanske blir ledsna men eventuellt kan man spara in någon miljard på det ;)
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel B, det är inte troligt att Partille blir en del av Götalandsbanan.

För då lär varken Mölnlycke eller Landvetters flygplats kunna få sina respektive hållplatser.

Götalandsbanan är ju tänkt att bli liksom Europakorridorsbanan, Sveriges två första verkligen höghastighetsbanor för järnväg.
Sådana järnvägar tillåter ej snäva kurvor för då kan ej snabbtågen ha en hög genomsnittlig hastighet.

Götalandsbanan kommer t.ex att trafikeras nattetid av tåg som endast stannar vid ändhållplatserna.
Framtidens Posttåg liksom lättare godståg lär vara den typen av tåg som bara stannar vid ändhållplatserna utmed Götalandsbanan.

Mölndals Resecentrum med närheten till det svensk/engelska företaget AstraZeneca
lär väga tyngre än Allums köpcentrum vid projekteringen av Götalandsbanan.
AstraZeneca anställda vill kunna flyga till företagets anläggningar i andra länder.
Då ligger Landvetters flygplats bra till geografiskt sett särskilt i projekteringen av Götalandsbanan.
Hoppas bara på att det bli en sprängd tunnel under Pixbo, tyvärr är det synd att Mölnlycke Resecentrum skall ha sin station för Götalandsbanan i ytläge och ej nere i berget för det är bättre ur bullerhänseende att lägga Götalandsbanans stationer genom tätorter under marknivå i så hög utsträckning som möjligt.
Då Götalandsbanan kommer att trafikeras av en massa tåg som bara svischar förbi och kan i tunnlar ha högre genomsnitts hastighet än när de måste passera hållplatser i ytläge (marknivå).
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Ja, förutsatt loopen så känns det som att Gårdatunneln är tvungen att byggas ut för jag tror inte att Partillealternativet kommer få genomslag. Det innebär väl ändock en betydligt lägre kostnad än Västlänken.
Mikael Andersson skrev:


Mölndals Resecentrum med närheten till det svensk/engelska företaget AstraZeneca
lär väga tyngre än Allums köpcentrum vid projekteringen av Götalandsbanan.
AstraZeneca anställda vill kunna flyga till företagets anläggningar i andra länder.
Då ligger Landvetters flygplats bra till geografiskt sett särskilt i projekteringen av Götalandsbanan.


Hehe ja, nu var min jämförelse endast avsedd för att ge exempel på en alternativ dragning för att slippa bygga ut Gårdatunneln. I övrigt hoppas jag naturligtvis att vi skonar resenärerna från Allums köpcentrum. Precis som du skriver är det mest givet att Mölndal och Mölnlycke får ta del av banan, men varför man skulle ta specifik hänsyn till det hundratal anställda på Astra som eventuellt skulle kunna behöva en direkt access till Landvetter har jag mycket svårt att se, även om jag naturligtvis ser poänger med att stora arbetsplatser integreras med bansträckningen
Senast ändrad 5 augusti 2009 22:06
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel B, när jag var betalande åhörare en gång (för en si så där 7-8 år sedan)
av Gert Wingårdh på Röhska i deras hörsal (har för mig att jag hade betalat 30kr. någon vecka tidigare i Röhskas kassa) så sade Gert Wingårdh att Wingårdhs Arkitektbyrå har ett 25-års kontrakt med Astra om att att det skall vara Wingårdhs byrå som skall rita nya byggnader åt Astra i Mölndal och stå för ritningar vid ombyggnationer av deras anläggning också.

Astra med samgående med Zeneca är plötsligt en av världens riktigt stora läkemedelsföretag så AstraZeneca i Mölndal lär knappast minska i betydelse kommande decennier.Kommunpolitikerna i Mölndals kommun trycker förstås på riksdagspolitiker och partier om vikten för Mölndals kommun att Götalandsbanan får sin sträckning via Mölndals Resecentrum mot Mölnlycke och Landvetters flygplats.

Det finns fler intressanta verksamheter utmed en kommande Götalandsbana mellan Mölndal och Landvetters flygplats, Saab Automobile har ett utvecklingscentrum i Pixbo (där man gör mycket avancerade datorsimuleringar med biltester av bilar som bara finns i datorerna) samt inte minst Wendelsbergs folkhögskola.
Mölnlycke företagsby strax norr om R40 hyser också företag som Elanders Nya medier och Stampen överväger att bygga ett helt nytt tryckeri där.

Arbetsplatser i Mölndal,Mölnlycke och Landvetters flygplats står mot köpcentrat Allum,undra vilken sträckning som politiker föredrar av Götalandsbanan?
Att få fler arbetsresor per tåg eller fler inköpsresor per tåg?
@Mikael; om ovan nämnda arbetsplatser och knutpunkter motiverar en utbyggd Gårdatunnel för 6 mdkr skall vi naturligtvis göra som du skriver. Men som jag skrev tidigare, jag jämför inte Allum med Astra+Mölndal resecentrum, utan hur resande med Götalandsbanan via Landvetter flygplats kan nå Gbg Central utan att vi måste förbättra kapaciteten genom Gårda.
Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Daniel Bergqvist skrev:

@Mikael; om ovan nämnda arbetsplatser och knutpunkter motiverar en utbyggd Gårdatunnel för 6 mdkr skall vi naturligtvis göra som du skriver. Men som jag skrev tidigare, jag jämför inte Allum med Astra+Mölndal resecentrum, utan hur resande med Götalandsbanan via Landvetter flygplats kan nå Gbg Central utan att vi måste förbättra kapaciteten genom Gårda.

Varför inte bara bygga Västlänken för 16 mdr kr, så löser vi problemen på riktigt lång sikt en gång för alla. Även om du drar Götalandsbanan via Partille så skulle fyrspår behövas antingen i form av ny gårdatunnel eller i form av västlänken. Man vill ha 10-minuterstrafik på Kungsbackapendeln och Alingsåspendeln på sikt. Dessutom, genom att dra Götalandsbanan via Partille förstör du allt vad vår nuvarande banstruktur heter.

Jag förstår inte riktigt vad ni käbblar om. 16 miljarder är inte så extremt mycket:
Västlänken - 16 miljarder för 8 km
Malmös citytunnel - 10 mdr för 17 km förbindelse varav 6 km tunnel
Citybanan i Stockholm - 16 mdr för 6 km

Pris per kilometer (kostnad /delat med/ längd)
Göteborg: 2 mdr/km
Malmö: 0,5 mdr/km (avseende hela förbindelsen, 1,6 mdr/km för enbart tunneln)
Stockholm: 2,5 mdr/km
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Nu, har Banverket lagt fram ett diskussionsunderlag i Jönköping där 3 alternativa bansträckningar för Götalandsbanan är ute för diskussion i Jönköping:
http://www.jnytt.se/nyhet/25544/de-tre-alternativ..
Sida 1 av 6

 > Infrastruktur
Götalandsbanan

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...