Utskrift från malmo.yimby.se
....

Värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i Göteborgsregionen

Göteborgs Stad har tillsammans med Mölndals Stad, GR, Fastighetsägarna, Sveriges byggindustrier och GU satt konsulterna SpaceScape och Evidens på att undersöka hur Göteborgarna värderar kvaliteter runt sitt boende. Även Mölndal, Mölnlycke, Ytterby och Älvängen är med i studien. Detta är precis samma typ av analys som tidigare gjorts i Stockholm och som vi har refererat flitigt till, men göteborgsstudien är förbättrad på ett antal punkter. Studien rapporteras i "Värdeskapande Stadsutveckling - Värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i Göteborgregionen".   Undersökningen har inte bara studerat vilka kvaliteter i omgivning som folk vill betala för vid köp av bostadsrätter, den har också studerat efterfrågan på hyresrätter (kötider och priser vid andrahandsuthyrning) och vad folk uppger att de värdesätter genom enkätundersökningar. Det visar sig att bostadspriser speglar kötid för hyresrätter och bostadspriser speglar de boendes värderingar av stadsdelen i en stadsmiljöenkät. Allt hänger ihop och det går inte att försöka trolla bort resultaten genom att hävda att det bara är vad välbeställda i bostadsrätter skulle efterfråga, vilket är en invändning ibland som gjordes mot studien i Stockholm. Hyresgäster visar sig värdera stadskvaliteter på sammasätt som bostadsrättsägare.   Undersökningens resultat visar att urbana kvaliteter och korta avstånd är viktigare än vad som hävdas i traditionella urbanekonomiska teorier. Vi får ännu en spik i regionförstoringsstrategins kista:
[quote]Från ett vetenskapligt perspektiv är resultaten värda uppmärksamhet eftersom de både bekräftar och delvis motsäger tidigare forskning om vad som är attraktivt i en stadsregion. Det finns stor konsensus om den regionala tillgänglighetens betydelse för bostadsmarknaden medan urbana kvaliteter och nära avstånd får större genomslag än vad traditionella urbanekonomiska teorier beskrivit.[/quote] För flerbostadshus är det som framförallt värdesätts urbana verksamheter, kvartersstad, närhet till stadskärnan, parkmiljöer och vattenytor. Detta kan förklar 87% av bostadsrättspriserna. Det efterfrågas helt enkelt stad. I det här läget bör man kanske vara lite klädsamt ödmjuk, men det går inte låta bli att utbrista: Det är ju precis det Yimby alltid har framfört! Faktorerna viktade som ovan kan tillsammans med socioekonomiskt index avgöra bostadsrättspriserna till 87 procent.   Kvartersstadsindex är en sammanslagning av två mått: hur stor andel av kvarterets ytterkant som är bebyggt (står byggnaderna mot gatan) och hur stor andel av entréerna som finns i denna ytterkant. Ett helt kringbyggt kvarter med entréer mot gatan får högsta indexet och ett punkthus mitt på en gräsplätt utan direkt koppling till gatan får indexet noll. Precis som i Stockholm så ger inte några av de testade biltillgänglighetsparametrarna (inklusive tillgång till parkering) något utslag för värderingen av flerbostadshusen. För småhus framstår närheten till havet och biltillgängligheten till arbetsplatser som viktigast. Det senare ska jämföras med stockholmsresultaten där tillgängligheten till spårbunden trafik var viktigare än tillgänglighet med bil. Det är troligen Göteborgsregionens gleshet som gör sig påmind. Ett större avstånd till motorvägar och järnvägar är också önskvärt här och kopplar med all sannolikhet till bullersituationen. Den stations- och kollektivtrafiknära exploateringen har här en utmaning även om det kanske är möjligt att delvis kompensera genom att säkerställa andra efterfrågade kvaliteter. Men även för småhusägarna är centralitet, täthet, gångavstånd till kollektivtrafik och urban service viktiga faktorer. Rapporten lyfter fram paradoxen att småhusområden inte kan uppbära dessa efterfrågade urbana funktioner själva och konstaterar att de stadsdelar med de högsta småhuspriserna i hög grad är stadsdelar med en blandning av flerbostadshus och småhus. Faktorerna viktade som ovan kan tillsammans med socioekonomiskt index avgöra småhuspriserna till 81 procent.
  I studien har även kontorshyror samt handels- resp. restaurangomsättning studerats. Resultaten följer kortfattat. Stadskvaliteter för kontor (kontorshyran förklaras till 88 % av):
 1. Tillgänglighet med bil eller kollektivtrafik
 2. Urbana verksamheter
 3. Kontorskluster
 4. Modernitet
Stadskvaliteter för handel (omsättningen förklaras till ca 80 % av):
 1. Kluster av handel
 2. Kvartersstad
 3. Antal anställda inom 250 m
 4. Antal parkeringsplatser inom 250 m
Stadskvaliteter för restauranger (omsättningen förklaras till ca 80 % av):
 1. Kvartersstadsindex
 2. Klusterindex
 3. Antal kulturverksamheter inom 250 m
 4. Antal anställda inom 250 m
  Detta var bara ett axplock och inlägget har varken ambitionen eller möjligheten att bli något annat än en ofullständig sammanfattning med målet att väcka intresse. Det finns så många intressanta resultat och perspektiv i rapporten att det finns all anledningen att läsa den från pärm till pärm. Den ger många och goda argument för den typ av urban planering som Yimby alltid har förespråkat. Framförallt ger den planerarare ett tydligt besked om vilka kvaliteter som efterfrågas och som skapar värden för byggföretagen, fastighetsägarna och inte minst invånarna. Trevlig läsning! [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]  

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...