Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stockholms stad sätter ramverk för östra Alvik - Programsamråd

Bakgrund
Programmet och alla underliggande utredningar finns tillgängliga här.


Stockholms stad har delat in planeringen av Alvik i två delar. Den här artikeln kommer bara titta på östra området som är på samråd nu. Men det finns också många intressanta utredningar över utvecklingsförutsättningarna för Alvik som helhet. Det kommer förhoppningsvis en egen artikel om det så småningom.

 
Programområden

De underliggande utredningarna visar alltså svårigheter att få till en bra stadstruktur utan stora ingrepp i infrastrukturen. Det förklarar varför östra delen av Alvik är först ut på samråd.
Programområdet

En stor del av den befintliga bebyggelsen i området idag är kontor (ljusblå). Det finns även en del bostäder (röd), restaurang och café (grön) och en tennishall mm (turkos visar övriga användningar).

Karta nuvarande bebyggelseGoogle-streetview över del av Gustavslundsvägen med kontorshus

En annan del av Gustavslundsvägen, med kontorshus till vänster och nuvarande trappa upp till tvärbanestationen Alvik Strand till höger


Alviks strand, med äldre kontorshus bakom nyare byggnad


Tranebergs strand


SALK-hallen vid Alviks torg, bild från planprogrammet

Programförslag
Planprogrammet föreslår att all den äldre kontorsbebyggelsen längs med Gustavslundsvägen rivs och ersätts med bostadshus. Majoriteten av de nya bostäderna tillkommer i det området, men programmet lyckas även få till en del bostäder längs Drottningholmsvägen. Dessutom finns det nya idrottsfunktioner, skola och förskola, ny gatukoppling mellan norra och södra Alvik och utveckling av allmänna platser, och mer.


Programkarta

1. Idrottsparken
En ny 7-spelsplan föreslås inom befintligt parkområde.

2. Traneberg
Kompletterande bebyggelse med ca 120 bostäder föreslås mellan Tranebergsvägen och Drottningsholmsvägen.

3. SALK-kvarteret
Ca 70 nya bostäder föreslås i en tillbyggnad på den nord-västra delen av hallen. Lokaler i bottenvåningen vänder sig mot Alviks Torg.

Visionsbild Alviks torg


Alviks torg idag

4. Tranebergsterrassen
Tre kvarter föreslås med ca 350 bostäder i söderläge varav en stor andel har utsikt mot Mälaren. En lokalgata / angöringsgata planeras norr om bebyggelsen med cykelpendlingsstråk.

5. Kalle Schröders Park
Parken föreslås att bättre kopplas ihop med Strandparken.

6. Gustavslundsslingan
Gustavslundsvägen förgrenar sig strax före Sjöpaviljongen och får en ny slinga upp till Tranebergsterrassen som kopplar samman Traneberg och Tranebergs Strand.
Vy av ungefärlig plats för ny gata under Tranebergsbron

7. Solbryggan
Kajen nedanför bostadsområdet utökas med ett stort trädäck med kiosk för vistelse, bad och solbad.
Solbryggan

8. Norra Alviksterrassen
Fyra kvarter med ca 500 bostäder byggs i terräng med gårdar och siktlinjer mot Mälaren eller Alviksbergets grönska.

9. Alviksberget
Grönområde med skogsbevuxen naturmark som samutnyttjas av skolan (skoltid) och allmänheten (utanför skoltid).

10. Gustavslundsvägen
Gatan fortsätter upp på berget och blir den nya ryggraden i bostadsområdet.

11. Alviks Strandskolan
En tomt på berget reserveras för en ny grundskola och skolgård.

12. Alviks Strands Idrottshall
Under bostadskvarteret föreslås en fullstor idrottshall som nyttjas både av skolan och allmänheten.

13. Stationstorget
I anslutning till tvärbanans hållplats anläggs ett torg med små butiker och service. Här finns även entré till bibliotek och idrottshall. Strandparken nås via trappa och ett brett promenadstråk.
Stationstorget (16) och Sjötorget (15)


Visionsild Stationstorget med vy mot Mälaren

14. Södra Alviksterrassen
Sex kvarter med ca 800 bostäder byggs i terräng med gårdar och siktlinjer mot Mälaren. Ett högre bostadshus närmast Stationstorget ger området dess södra landmärke.
Visionsbild över torg inom området med labb ombyggt till förskola till vänster


Området idag med befintligt labb till vänster

15. Strandparken
Strandpromenaden föreslås utvecklas och utvidgas genom utfyllnad i vissa delar. Ett pärlband av nya rum för rörelse och vistelse med lekplatser, gräsytor och bryggor skapar rekreativa friytor
för boende och besökare. Förslaget bygger på att värdefull natur och så många träd som möjligt sparas och integreras i den nya utformningen. Fokus är att komplettera med ny vegetation och skapa ekologiska värden i vattnet och på land.
Vy av strandparken från norr, notera den föreslagna nya ön


Strandpromenaden idag

16. Alviks Torg
Bussterminal med hållplatser föreslås i framtiden flyttas till ett nytt läge väster om Vidängsvägen. När busstrafiken försvinner kan ett nytt torg för vistelse och handel utvecklas vilket förstärker platsen som Alviks tyngdpunkt. Utformning av torget med eventuell tillkommande bebyggelse kommer att studeras vidare i fortsatt arbete.

Varning för framtida nedbantning!
I ett programsamråd har kommuner tillfälle att ta ut svängarna och testa gränserna för vad som kan vara möjligt i ett område. Det finns stor risk att programmet efter samrådet bantas ner, baserat på klagomål från boende och myndigheter. Och därefter kommer detaljplaneprocessen där det kan skalas av ytterligare.

Om du tycker om något av de olika förslagen i programmet, gör din röst hörd, som motvikt till de oundvikliga klagomålen. Du gör det genom att skicka ett mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ämnesrad 2013-06204 synpunkter Alvik östra. Deadline är 4 april, men skicka något redan nu ändå, så att du inte glömmer. Det behöver inte vara något avancerat, skriv din reaktion bara.


Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...