Utskrift från malmo.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Gesällvägen-Östra Madenvägen i Sundbyberg

Allmänt

YIMBY tycker det är positivt att området längs Gesällvägen och Östra Madenvägen bebyggs, ett område som fått stå obebyggt alldeles för länge. Ett välbehövligt samband mellan Ursvik och Hallonbergen skapas och projektet spelar en nyckelroll i en framtida omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata. Det är viktigt att man här tar tillvara Enköpingsvägens potential och inte saboterar för framtida möjligheter.


Synpunkter

Vi ser det som ett steg i rätt riktning att man här väljer att bygga kvartersstruktur med ett tydligt gatunät, bra med en hög urban ambitionsnivå. Något man bör ta efter och eftersträva även i många andra projekt i området kring Ör och Hallonbergren. Gatunätet kan dock tyckas ha en lite märklig vinkel i förhållande till Enköpingsvägens sträckning.

Vad gäller kvarterens utformning vill vi särskilt påtala vikten av att sluta kvarteren. Låt inte kvarteren ha så många släpp in på gårdarna. Enligt forskning (Eva Minoura - "Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory", 2016), gör detta gårdarna mindre användbara, minskar känslan av gemenskap för de boende kring kvartersgården och bidrar till en ökad känsla av otrygghet. Som boende riskerar man hela tiden att det man lämnar framme på sin uteplats, eller på den gemensamma delen av gården, kan bli stulet. Och hålen i kvarteren behöver inte läkas med fem våningar lägenheter, om det är solljus som är problemet, det räcker gott och väl med ett stadsradhus eller en kiosk. Man kan också ha en upphöjd gård som ger en nivåskillnad mellan gård och gata, som på Evenemangsgatan i Solna.

Tanken att Gesällvägen blir ett huvudstråk är bra, men vi anser att många fler lokaler behöver tillkomma i planområdets norra delar, för att möta upp ett framtida tryck och behov av närservice från Enköpingsvägens kommande bebyggelse. Det bör inte förekomma några lägen med bostäder i bottenvåningarna längs områdets tänkta huvudstråk, något som effektivt tar död på känslan av en sammanhängande stadsväv. Man bör som minsta åtgärd åtminstone förbereda för framtida lokaler, genom att bottenvåningarna byggs med en inneboende flexibilitet så att de kan göras om till verksamhetslokaler då underlaget finns på plats. Ett sätt kan vara att bygga "bokaler". En annan lösning för något av bottenplanen kan vara att redan nu göra plats för någon av de kommunala verksamheter som flyttas ut från Hallonbergens centrum. För att skapa en levande och integrerad blandstad bör dessa ändå inte koncentreras till något nytt "kulturhus", utan spridas ut i Hallonbergen så att de stärker de strategiska stråken i stadsdelen, och det här är ett sådant stråk.

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...