Utskrift från malmo.yimby.se
....

Replik i GP: Ni vilseleder om Skanstorget

Skanstorgets parkeringsplats idag.   Repliken följer i sin helhet:  

Ni vilseleder om Skanstorget

Representanter för Skanstorgets Strategigrupp, Centrum för byggnadskultur och Göteborgs Hembygdsförbund skriver på GP debatt (11/10) om planerna för Skanstorget. Vi instämmer i att Skanstorget förtjänar att bli något riktigt bra istället för dagens parkeringsplats, men vi instämmer inte i den fundamentalistiska bevarandeinriktningen som de framför. Det är bra att olika argument och perspektiv möts och nöts, men det bör ske på ett sakligt och ärligt sätt. Tyvärr har skribenterna nedlåtit sig till att sprida ogrundad information. Redan 2009 menade Stadsbyggnadskontoret att bebyggelse på Skanstorget är möjlig och olika förslag redovisades för Byggnadsnämnden som enhälligt beslutade att den fortsatta inriktningen skulle vara utveckling med bostäder. I november 2014, var förslaget färdigt där 40 bostäder, ett underjordiskt garage i två våningar och en väl tilltagen "piazza" föreslogs. Yimby Göteborg var då kritiska mot den stora torgytan. Av någon märklig anledning finns det i svensk planering en fäbless för stora monumentalplatser. Stora vindpinade ytor upplevs generellt som ödsliga medan mer intima platsbildningar upplevs som omfamnande, levande och trygga – även i mörkret i november. Det är också vad stadsplaneringens nestor Jan Gehl framhåller när han i boken "Städer för människor" uppmanar stadsplanerare att "Se alltid till att ha för lite utrymme!". Fastighetskontoret förklarade sedermera att det presenterade förslaget inte bar sig ekonomiskt. Politikerna i Fastighetsnämnden tog därför år 2016 initiativ för att bryta dödläget genom att anta en inriktning som är genomförbar; att torg- och parkytor av mer lämplig storlek enas med ett nytt kvarter innehållande 200 bostäder, verksamheter samt en förskola med fyra avdelningar. En enhällig Byggnadsnämnd beslutade förra året ge ett positivt planbesked för planstart 2020. Under sommaren 2018 genomfördes en markanvisningstävling där 10 tävlingsbidrag kom in. En unik ingrediens är att det nu är göteborgarna som avgör vilket av de tre återstående förlagen som vinner tävlingen och tilldelas byggrätten. Det är glädjande att det nu finns tre genomförbara förslag för Skanstorgets parkeringsplats. Nyckeln är blandade verksamheter och olika funktioner som torgyta, parkyta, bostäder, restauranger, caféer, förskola. Samtidigt hanteras bevarandeaspekter i form av siktlinjer mot Skansen Kronan och anpassning till omgivande struktur och bebyggelse. Det är i detta läge tråkigt att Skanstorgets Strategigrupp m.fl. nedlåter sig till oärliga metoder för att skapa opinion mot planerna. Efter samtal med restauranganställda i området är det tydligt att Skanstorgets Strategigrupp sprider falsk information. De har delat ut en skrivelse i området med en skiss på en anskrämlig byggnad på Skanstorget och antytt att detta är ett av tävlingsförslagen. Skissen finns även på Skanstorgets Strategigrupps Facebook och i en artikel på SVT nyheter Väst. Yimby Göteborg har varit representerat i gruppen som utvärderat förslagen för Skanstorget och denna skiss är inte en del av de officiella förslagen och är inte heller representativ för förslagen. Skanstorgets Strategigrupp tar till brösttoner och menar att eftersom ett bevarandealternativ saknas i omröstningen som nu pågår är omröstningen skendemokrati. Men frågan om ett fullskaligt bevarandealternativ har redan behandlats av den representativa demokratin med underlag från de professionella i förvaltningarna. Våra folkvalda har enhälligt tagit beslutet hur platsen ska utvecklas. Det direktdemokratiska inslaget handlar nu om ett val mellan tre genomförbara förslag. Självklart kommer bevarandeaspekter hanteras av Stadsbyggnadskontorets tjänstemän under detaljplanearbetet. Vi kan också vara trygga i att Länsstyrelsen kommer att bevaka utformningen. Vi hoppas att de förändringar som sker i detaljplanearbetet gör det vinnande förslaget ännu bättre. I en demokrati är korrekt information och en ärlig debatt avgörande för att medborgarna ska kunna göra informerade val. Göteborgare! Tyck till och rösta innan 23 oktober. Pär Johansson, Jesper Hallén, Tove Krabo, samordnare Yimby Göteborg Patrik Höstmad, f.d. samordnare Yimby Göteborg   [infobox]Debattartikeln diskuteras i Facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...